Blogg

3 tips till CFO:er för bättre riskhantering

Få en effektiv riskbedömning med dessa tips

Rollen för en CFO har utvecklats från att ha varit fokuserat på ett mer traditionellt ekonomiarbete till att numera kretsa kring att tillgodose företaget med strategier och analyser för att stödja hela verksamheten. Denna utveckling av arbetsuppgifterna beror till stor del på en ökad grad av automatisering av grundläggande och återkommande regelbaserade aktiviteter, som exempelvis transaktionsmatchning. Idag är nästan hälften av alla ekonomiska rutinaktiviteter automatiserade, en ökning från 34 procent år 2018.

När mindre tid krävs för repetitiva uppgifter som transaktionsmatchning och rapportering har ett ekonomiteam möjlighet att lägga mer fokus på värdeskapande arbete för organisationen som helhet. Insyn och kontroll förblir dock grundläggande eftersom båda är avgörande för att:

  1. Minska risker i redovisningsprocessen
  2. Förse CFO:er med de data som behövs för att vara förberedda inför framtida utmaningar

Genom att minska riskerna i varje steg kan en ekonomiavdelning säkerställa snabbare och mer noggranna revisioner, oavsett om de är interna eller externa. Följ dessa tips för en effektivare riskbedömning.

3 tips för en effektivare revision som minskar risker och kostnader

Revisionstips #1: Tillämpa riskbedömning på organisationens rutinprocesser

Det första steget för att minska risken är att identifiera vilken typ av risk ditt team står inför. När verksamheten växer och utvecklas kommer även riskerna förändras. Med ett komplext minfält av risker att navigera runt är det viktigt med robusta metoder för att identifiera och organisera riskerna.

En effektiv riskbedömning definierar tydligt olika typer av risker så att ekonomiteamet kan förbereda sig. Att förstå de potentiella konsekvenserna av olika risker gör det lättare att utveckla strategier för att hantera och minska dem. Risk kan generellt delas in i fyra kategorier:

  1. Juridisk: När din organisation inte följer statlig eller global lag kan du ställas inför rättsliga åtgärder som sträcker sig från böter till fängelse.
  2. Finansiell: Kanske den mest uppenbara formen av risk, det kan påverka allt från lönsamheten till dina investerares förtroende.
  3. Verksamhet: Även kallad operativ risk, detta handlar om störningar i din förmåga att bedriva verksamheten som brister i leverantörskedjan eller avgifter.
  4. Rykte: Även om det är mindre påtagligt än andra kategorier av risker kan dålig press eller en negativ trend på sociala medier leda till att kunder förlorar förtroende och medarbetare tappar motivationen.

An effective inherent risk assessment clearly defines different types of risk into categories, including legal, financial, business, and reputation risks.

När du har identifierat de primära riskfaktorerna för varje kategori i organisationen kan du börja fokusera på att utveckla åtgärder. Även om ekonomiavdelningen är primärt ansvarig för riskbedömningen bör hela verksamheten involveras för maximal riskreducering.

Revisionstips #2: Medvetenhet och acceptans från hela organisationen

CFO och ekonomiavdelningen är kanske bäst positionerade för att ta sig an en riskbedömning, men den mest effektiva riskhanteringen utvecklas av ett brett team av ämnesexperter och delas med alla avdelningar som berörs av dina rutinprocesser.

Ekonomi ska inte hållas isolerat. Oavsett hur grundliga dina förberedelser är kommer viktiga element alltid att missas om du inte inkluderar de som arbetar närmast de olika riskkategorierna. Utan rätt insikter om specifika funktioner och rutiner kommer genomförandet av riskreduceringen vara ineffektivt i sin strategi och dessutom inte mottas bra från de som är avsedda att genomföra det. CFO kan planera för risker, men det är upp till varje avdelning att omsätta dessa planer i praktiken för maximal effektivitet.

The most robust inherent risk assessments and risk mitigation plans involve experts from all departments involved; finance shouldn't work alone.

Revisionstips #3: Använd ett avstämningsverktyg för att förenkla redovisningsprocesser

Att hantera risker i hela organisationen är viktigt. Ekonomiavdelningar bör börja med att fokusera på eventuella juridiska och finansiella risker relaterade till bokslutsprocessen. Regelbundna interna revisioner av bankavstämningsutdrag är en nödvändighet för att fastställa ett företags allmänna tillstånd.

Automatiserad programvara för bokslut och avstämning – till exempel Adra Suiten – kan minska antalet timmar som behövs för att slutföra processen samtidigt som det ökar insyn och tydlighet i verifieringskedjan.

Med rätt teknik blir bokslutsprocessen snabbare och bättre dokumenterad. Detta leder till ett effektivare bokslut med mer tillförlitliga och billiga revisioner. Dessutom kan CFO utnyttja den tid som sparas för att ta itu med andra riskområden.

En effektiv revision handlar om mer än bara siffrorna

När affärshastigheten fortsätter att accelerera och den globala marknaden fluktuerar måste ditt företag vara redo att möta en mängd olika risker. En riskbedömning som genomförs mellan avdelningarna kan identifiera och effektivt minska dessa risker.

Automatisering är en viktig nyckel för långsiktig framgång eftersom det ger möjligheten att minska risker samtidigt som det skapar tydlig dokumentation genom hela revisionsprocessen.

Författare: Emma Wretman