financial-audit-software

Revision och compliance

Implementera din modell för finansiell styrning genom hela bokslutsprocessen. Att effektivisera dina processer för revision och compliance belyser viktiga brister i bokslutsprocessen och gör det möjligt för dig att motverka eventuella felsteg genom att fokusera på kontroller av större vikt.

Automatisera compliance initiativ

Säkerställ integritet

Etablera noggrann dokumentation

Minska tiden och risken som associeras med testkontroller och extra revision

Etablera en bokslutsprocess med full compliance som gör det möjligt för dig att identifiera risker och förbättra din datakvalitet.

Brist på transparens

Manuella metoder för revision för inte med sig något detaljerat spår att följa och ekonomichefer får inte heller någon insyn. Med våra lösningar kommer du kunna identifiera hinder och ta fram en översikt över riskexponeringen, vilket revisorer och ekonomichefer kan arbeta med att hantera inom hela organisationen.

Operationell ineffektivitet

Avsaknaden av standardiserade processer påverkar arbetsflödet och ert compliance regelverk. Effektiviserade arbetsflöden och kontroller gör att personer jobbar i linje med processerna. Om personerna som utför processerna stöter på problem kommer data att spegla detta, och ni kan jobba för att identifiera och lösa dessa för optimal effektivitet.

Risker i årsredovisningen

Felaktig data och information kan inte bara vara ekonomiskt kostsamt för ditt företag, men konsekvenserna av att ta beslut baserat på de siffrorna kan vara mer än bara ekonomiska förluster. Hantera risken för vinster och förluster samtidigt som du identifierar och rättar till eventuella fel i balansräkningen innan det är försent.

Revision och Compliance-lösningar för alla branscher

Trintechs Cadency lösning förbereder människor för framgång och kopplar samman processer, teknologi och ökad effektivitet vilket låter oss minimera kostnader samtidigt som kontrollerna blir mer robusta och effektiva.”

Boston Scientific

Läs Mer Om Revision och Compliance

Effektivisera dina kontroller och complience-krav för en smidig bokslutsprocess.